WORKS    HOUSE-1K-HOUSE                                                  Hitachiomiya,IBARAGIHEKIUN NO YA                                                           Nerima,TOKYO


SZ  N-HOUSE                                                                   Suzuka,MIESOHO-YG                                                                Setagaya,TOKYOYONO-HOUSE                                                                     SAITAMA